Skip to main content

SpeechExec Basic Dictate

Belangrijk

In deze gebruikershandleiding staat de basisinstallatieprocedure voor de SpeechExec software en het gerelateerde gebruik ervan met de dicteerhardware SpeechMike, PocketMemo en SpeechAir.

Niet alle apparaten die in de gebruikershandleiding worden genoemd zitten in de verpakking. Beschrijvingen van de apparaten en accessoires dienen alleen ter informatie en verplichten Philips niet om een of meerdere van deze accessoires bij dit product te leveren.

Opmerking

Als een onderwerp met dit pictogram begint pro_button.svg, is de beschreven functie alleen beschikbaar voor gebruikers van SpeechExec Pro.

Tip

Zie de helpfunctie voor meer informatie over het gebruik van de SpeechExec software (druk op het toetsenbord op F1).

Philips behoudt het recht om de producten op ieder moment te veranderen en is niet verplicht eerder geleverde producten hierop aan te passen.

Het materiaal in deze gebruikershandleiding is geschikt voor het beoogde gebruik van het systeem. Als het product, of de individuele modules of procedures worden gebruikt voor andere doeleinden dan die hierin worden beschreven, dient te worden bevestigd dat zij hiervoor geldig en geschikt zijn.

Veiligheid

Maak een back-up van uw bestanden. Philips is niet verantwoordelijk voor enig gegevensverlies.

Gehoorbescherming

Neem de volgende richtlijnen in acht als u een hoofdtelefoon gebruikt:

  • Stel het volume in op een gemiddelde stand om gehoorbeschadiging te voorkomen.

  • Stel het volume niet zo hoog in dat u niet kunt horen wat er om u heen gebeurt.

  • Wees in mogelijk gevaarlijke situaties uiterst voorzichtig of staak het gebruik voor een poosje.

Wettelijke beperkingen voor opname

  • Gebruik van de opnamefunctie van het apparaat is onderhevig aan wettelijke beperkingen die in uw land van toepassing kunnen zijn. Tevens moet u de privacy en de persoonlijke rechten van derden respecteren als u gesprekken of colleges opneemt.

  • Als u telefoongesprekken op wilt nemen, dient u te controleren of dit is toegestaan in uw land. In bepaalde landen bent u wettelijk verplicht om degene met wie u een telefoongesprek voert te vertellen dat u het gesprek opneemt.

Weggooien van oude producten

WEEE

Het symbool van de doorgekruiste afvalbak op een product betekent dat het voldoet aan de Europese richtlijn 2011/65/EU. Zoek uit hoe het plaatselijke gescheiden inzamelsysteem voor elektrische en elektronische producten werkt. Handel volgens de plaatselijke voorschriften en gooi uw oude producten niet weg met het normale huisvuil. Als u uw oude producten op de juiste manier weggooit, voorkomt u dat het milieu en de volksgezondheid hier schade van ondervinden.

Over deze gebruikershandleiding

Op de volgende pagina's vindt u een kort overzicht van uw software. Zie de volgende hoofdstukken van deze gebruikershandleiding voor een uitgebreide beschrijving. Lees de instructies aandachtig door.

Opmerking

Dit symbool geeft notities aan waar u bij het gebruik van de software rekening mee dient te houden.

Tip

Met dit symbool wordt er informatie verstrekt waarmee u uw software efficiënter en eenvoudiger kunt gebruiken.

Let op

Dit symbool waarschuwt voor schade aan het apparaat en mogelijk gegevensverlies. Er kan schade ontstaan door verkeerd gebruik.